Trung tâm Phát hành - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

Danh mục sách cập nhật

1. Danh mục sách pháp luật 2017-2018: https://drive.google.com/open?id=1av3-bJN-irJtEA7QtRyHTL4HMtysIsds

2. Danh mục sách chính trị xã hội 2017-2018: https://drive.google.com/open?id=1j0QOoT8lUtprek9_7QFvh7crS7sBSroy

3. Danh mục sách CTXH 2015 trở về trước: https://drive.google.com/open?id=1gkPOtDud3IGKIU_5BVmMfw1SBh0WaQmQ

4. Danh mục sách pháp luật 2015 trở về trước: https://drive.google.com/open?id=1Dd3Ou2S1ePoLXUliB4GKHvwlf1ze0G6I

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế, chúng tôi sẽ cung cấp Danh mục sách riêng theo yêu cầu của khách hàng. Vui lòng gọi: 090 489 4456 hoặc e-mail: giangctqg@gmail.com.